BLOG

MALOWANIELINII.PL - Witamy na blogu!

Blog - MALOWANIELINII.PL

Czytaj dalej


Zasady znakowania hal magazynowych

Prawidłowa organizacja ruchu wewnątrzzakładowego polega na wyznaczeniu optymalnych ścieżek komunikacyjnych dla pieszych i dróg komunikacyjnych dla wózków widłowych. Wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy, minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, harmonizuje przestrzeń, zwiększa komfort pracy i wydajność pracowników, pozytywnie wpływa na czas wykonywanych czynności i znacząco polepsza drożność obiektu. Oznakowanie hal magazynowych musi być zgodne z regulacjami prawnym i przepisami BHP, a dodatkowo może odwoływać się do zasad nowoczesnych systemów zarządzania. Czytaj dalej


Oznakowane poziome w ciągach komunikacyjnych

Oznakowanie poziome to znaki drogowe, które umieszczane są na nawierzchni jezdni, dróg i ulic oraz ciągów komunikacyjnych w budynkach przemysłowych. Poziomie znaki drogowe przyjmują postać linii, pasów, strzałek, piktogramów, elementów punktowych i napisów. Występują w kolorze białym lub żółtym z zastrzeżeniem, że znaki barwy żółtej są tymczasowe i nadrzędne w stosunku do białych. Oznakowanie poziomie może występować samodzielnie, ale najczęściej towarzyszą mu znaki pionowe. Czytaj dalej


Elementy oznakowania garaży wielopoziomowych

Zagadnienia techniczne w zakresie projektowania i znakowania parkingów oraz garaży podziemnych lub wielopoziomowych regulują przepisy prawne. Zaliczamy do nich przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jego nowelizacja, która weszła w życie na początku 2018 roku. W myśl § 3 pkt. 25 parking jest wydzieloną powierzchnią terenu, przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych i dojazdów do nich. Czytaj dalej


Jak malować linie w magazynie?

Oznakowanie hal magazynowych jest integralnym elementem budowania systemu organizacji ruchu na terenie obiektu i pozwala sprostać restrykcyjnym wymaganiom BHP w zakresie bezpieczeństwa pracy. Malowanie linii w magazynie polega na wyznaczeniu ciągów transportowych i alejek komunikacyjnych w sposób jasny dla użytkowników. Takie działania znacząco zwiększają bezpieczeństwo i efektywność pracy, a także organizują sposób poruszania się pracowników po obiekcie. Czytaj dalej